ALLMÄNNA VILLKOR

1. INLEDNING

Dessa allmänna villkor gäller för Abonnemangs-avtal med Farligt Gods Center i Europa AB ("FGC") för tillgång till information i databasen FGC-GIB.

2. LICENS

FGC upplåter genom Abonnemangsavtal en licens åt Abonnent att använda information tillgänglig på http://www.farligtgods.nu på de villkor som framgår av Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor.

3. TILLÄGG

Detta Avtal kommer från tid till annan att uppdateras. Abonnent kommer att informeras om dessa ändringar av villkoren fyra (4) veckor i förväg. Abonnent som inte uttryckligen protesterat mot ändringen skall anses ha godtagit att ändringen skall gälla så som avtalsinnehåll under detta avtal.

4. TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

4.1 FGC förbehåller sig rätten att avstå från att ingå abonnentavtal med potentiella abonnenter.

4.2 Abonnent är ensamt ansvarig för att tillhandahålla den hård- och mjukvara som krävs för att få tillgång till FGC-GIB.

4.3 FGC-GIB är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. FGC förbehåller sig emellertid rätten att stänga FGC-GIB från tid till annan i syfte att utföra service.

4.4 Tillgång till Tjänsten ges sedan Abonnent ingått avtal och därefter erhållit ett Användarnamn och Lösenord att användas vid inloggning.

5. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV INFORMATION

5.1 Abonnent får endast använda information som erhållits från FGC i syfte att utröna vilka regler som gäller för transport av viss typ av farligt gods.

5.2 Abonnent får inte utan FGCs skriftliga medgivande använda Informationen i syfte att mångfaldiga och distribuera Informationen för kommersiella syften, eller i obearbetad form ge tredje man tillgång till Informationen.

6. ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

6.1 FGC kommer sedan Avtal ingåtts att tilldela Abonnent ett Användarnamn och ett Lösenord att användas för att få tillträde till tjänsten.

6.2 Abonnents Användarnamn och Lösenord utgör konfidentiella värdehandlingar och får inte delges någon Abonnent utomstående person.

6.3 Abonnent upplyses härmed om att de träffar som registreras sedan anslutning till FGC-GIB skett med Abonnents Användarnamn och Lösenord

kommer att debiteras Abonnent. Abonnent är därmed också medveten om nödvändigheten av att implementera säkerhetsrutiner som säkerställer att Användarnamn och Lösenord endast avslöjas för de personer hos Abonnent som är behöriga att använda Tjänsten. Abonnent åtar sig att, för det fall Användarnamn och Lösenord blir kända för en person som ej är behörig eller om en person som haft tillgång till Användarnamn och Lösenord ej längre är behörig, anmäla detta till FGC. När sådant meddelande nått FGC kommer Abonnents Användarnamn och Lösenord att stängas och ersättas.

6.4 Abonnent får inte vidta åtgärd varigenom Abonnent undgår betalningsskyldighet för sökning efter Information på FGC-GIB. FGC förbehåller sig rätten att stänga Användarnamn och Lösenord för Abonnent som försöker undgå betalning av FGCs avgifter.

7. AVGIFTER

7.1 Vid tecknande av Abonnemangsavtal enligt FGC:s aktuella utgåva FGC-GIB skall betalning erläggas helårsvis i förskott.

7.2 Abonnemangsavtal kan tecknas enligt följande.

7.2.1 Helårsabonnemang med fri access SEK 9 675 för en användare och verksamhet. Uppsägningstiden är tre månader.

7.2.2 För fler användare lämnar vi offert

7.3 Betalning erläggas i SEK. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum.

8. SYSTEMSÄKERHET

FGC har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder med avsikt att förhindra förlust, missbruk, eller oönskad förändring av information på FGC-GIB. Exempel på åtgärder som vidtagits är installation av brandväggar, kryptering av lösenord och begränsning av det antal personer som har tillgång till servern. Eftersom ingen av dessa åtgärder garanterar ett fullständigt skydd mot förlust, missbruk eller förändring av information, friskriver sig FGC från eventuell skada som kan uppkomma till följd av att dessa säkerhetsrutiner inte har fungerat.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 FGC innehar, genom äganderätt eller licens, samtliga immateriella rättigheter till FGC-GIB, dess innehåll och tjänster. Detta Avtal ger inte Abonnent någon annan rätt att utnyttja materialet än den som uttryckligen angivits i detta Avtal.

9.2 Abonnent får ej, med undantag för vad som är tillåtet enligt tvingande lag, kopiera, modifiera, översätta eller dekompilera objektkod eller annan maskinläsbar kod i syfte att försöka utröna den källkod som ligger till grund för FGCs system. Abonnent får inte heller skapa derivativa arbeten baserade på detta system eller därtill hörande dokumentation och skall söka förhindra att sådana åtgärder utförs av utomstående. Abonnent accepterar också att alla rättigheter (inklusive immateriella rättigheter)till eventuella förändringar av systemet tillfaller FGC.

9.3 Abonnent accepterar att all information som FGC vid driften av FGC-GIB insamlar och bearbetar tillhör FGC. FGC kommer att använda sådan information på det sätt som framgår av detta Avtal.

10. FGCs INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

10.1 FGC registrerar information som Abonnent fogar till ansökan om att bli Abonnent. Denna information omfattar exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress m.m.

10.2 FGC samlar information om Abonnent då denne använder Tjänsten exempelvis genom användning av cookies samt genom att registrera vilket slags information Abonnent beställer. Genom att jämföra olika beställningar av information kan FGC erhålla värdefull information om Abonnents intresseområden.

10.3 FGC kommer att använda information som erhålls enligt ovan för att förbättra FGCs marknadföringsinsatser, för att statistiskt analysera användningen av FGC-GIB, för att förbättra innehållet i FGC-GIB och för att kommunicera information om FGC-GIB till medlemmar.

11. ANSVAR M.M.

11.1 FGC tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick.

11.2 FGC friskriver sig särskilt från genom dispositiv rätt intolkade bestämmelser om att Tjänsten skall vara lämpad för ändamålet, eller utförd på ett fackmannamässigt sätt. FGC kan vidare inte garantera kontinuerlig, avbrottsfri eller säker tillgång till FGC-GIB och Tjänsten. Abonnent är medveten om att tillhandahållandet av Tjänsten kan störas av flera faktorer utanför FGCs kontroll.

11.3 Parts ansvar enligt detta Avtal skall inte omfatta ersättning för indirekt skada, varmed avses bl.a. utebliven vinst och förlust av goodwill.

11.4 Abonnent förbinder sig att hålla FGC skadeslöst för alla krav från tredje man som kan uppstå till följd av Abonnents användning av Tjänsten eller Abonnents brott mot detta Avtal.

12. ÖVRIGT

12.1 Abonnent äger ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal.

12.2 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I stället skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

12.3 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet skall inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

13. TVIST

På detta Avtal skall svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Rör tvisten ett belopp understigande tio basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg och ske på svenska.